วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

การออกแบบหน้าเว็บไซต์

การออกแบบหน้าเว็บไซต์
1.คลิก Start—> All Programs—> Illustrator CS4
 
  
2.คลิก Create New


3.ปรับค่าต่ามนี้หรือปรับตามที่เราต้องการ


3.1ใส่ชื่อภาพในช่อง Nameช่อง
3.2  New Document Pro"le ให้เลือกไฟล์ที่ตรงกับลักษณะงาน
3.3 ช่อง Size ให้คลิกเลือกขนาด Artboard ที่ต้องการ
3.4 Orientation  คือการเลือกแนวของกระดาษ แบบแนวตั้งและแนวนอน
3.5 คลิก Ok


4.เข้าสู่หน้าแบบนี้ครับ

5.ออกแบบจะได้หน้าตาตามที่เราออกแบบ