วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

้HomeWork1 Database System

ไอทีปัจจุบันมีให้เลือกสมัครจำนวนมาก รวมทั้งมีตำแหน่งงานมากที่สุดแทบจะว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนของคนทำงาน สายไอที อันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัครเอง การเรียกอัตตราเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับฐานบริษัทเป็นหลัก

1.ชื่อเรียกตำแหน่งของงานที่เกียวกับฐานข้อมูล
อาชีพ สายฐานข้อมูล (Database Jobs)
ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลขององค์กรมีดังต่อนี้

- Database Administrator (DBA)
- PL/SQL Developer
- Lotus System Analyst
- Database Architect
- Oracle Database Administrator (DBA)
- Data Warehouse Specialist
- Oracle Programmer
- Data Warehouse Developer
- Oracle Forms Developer
- DB2 Database Administrator
- Lotus Notes Developer
- MySQL Engineer
- MySQL DBA

2.หน้าที่ของตำแหน่งนั้นๆ

-Database Administrator (DBA)
ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) 
          ผู้จัดการฐานข้อมูล  (Database  Administrator) :  เป็นผู้ดูแลทั้งฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล  ประสานงาน รวมทั้งจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และตรวจสอบการใช้งาน

-PL/SQL Developer


เป็นการพัฒานา Database


-Lotus System Analyst
วิเคราะออกแบบระบบโลตัส


-Database Architect


สถาปัตยกรรม จะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างองค์ประกอบหลักของระบบ และหน้าที่ในแต่ละองค์ประกอบ


-Oracle Database Administrator (DBA)

 ผู้ดูแล Oracle Database 
- DBA ผู้ดูแล Oracle Database 
- Programmer,Developer หรือ MIS user ผู้ออก Report 
- System Analyst / System Designer / Business Analysts
- Data Warehouse Administrator

-Data Warehouse Specialist

หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลังข้อมูล


-Oracle Programmer
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รวมตำแหน่งงานProgrammer (Oracle, C, SAP, Etc.)


-Data Warehouse Developer
หน้าที่ตำแหน่งนักพัฒนา Data Warehouse


-Oracle Forms Developer


หน้าที่สำหรับนักพัฒนาออกแบบออราเคิลแบบฟอร์ม


-DB2 Database Administrator


เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล DB2ทั้งหมด
-Lotus Notes Developer


เป็นนักนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Lotus Notes


-MySQL Engineer
เป็นวิศวกรคอยออกแบบ MySQL3.คุณสมบัตที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานทางสาขานี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 
- ชาย / หญิง 
- อายุไม่เกิน 27 ปี 
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ด้าน Database, SQL, .NET, ASP
- บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ 
- มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท 
- มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี 
4.นักศึกษาคิดว่าต้องการศึกษาอะไรเพิ่มเต็มเพื่อที่จะทำงานทางด้านฐานข้อมูล


4.1.ต้องศึกษา MySQL, Access และโปรแกรมที่เกียวอื่นๆ
4.2.โปรแกรมเขียนฐานข้อมูล เช่น Visual basic6,Visual basic 2005,Visual basic 2008,Visual basic 2010
และโปรแกรมที่เกียวข้อง
4.3.หมั่นฝึกฝนหัดทำหัดเขียนและทดลอง


สุดท้ายนี้ขอให้โชคดีปีใหม่ 2555