วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Computer Graphic Chap

ตอบคำถาม Computer Graphic Chap
1.ความแตกต่างของ Vector Graphicและ Bitmap


 Vector Graphic เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งภาพหรือใช้โปรแกรมเขียนภาพพขึ้นมาโดยเป็นเส้น
การภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรม Flash,Illustrator
InDesign,photoshopหรือโปรแกรมอื่นๆ


Bitmap เป็นภาพ raster ภาพที่เกิดจากจุดสีหมายถึงภาพที่เกิดความละเอียด(Pixel)ที่ใชเส้นกริดจุดกำหนดทำให้ชิ้นงานตรงตำแหน่งที่เราต้องการ


2.โปรแกรม Illustrator ใช้ Graphic ประเภทใด?
กราฟิกแบบ Vector เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout และลวดลายและดส้นเหมาะสำหรับออกDesign

3.โปรแกรม Photoshop ใช้ Graphic ประเภทใด

ภาพแบบ Bitmap เป็นการเพิ่มหรือลด Pixelเหมาะสำหรับงานกราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงากับชิ้นงานเหมาะสำหรับตกแต่งภาพไม่เหมาะการออกแบบ Design4.คำศัพท์ DPI และ PPI ในเชิงกราฟฟิกส์ ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร
DPI ย่อมาจาก dot per inch จำนวน Pixelแนวตั้งและแนวนอน
PPI ย่อมาจาก pixels per inch คือตัวกำหนดค่าความละเอียดหน้าจอ

5.ระหว่าง 300ppi กับ 10ppi ภาพแบบใดมีความคมชัดกว่ากัน และภาพแบบใดมีขนาดเล็กกว่ากัน

300ppiละเอียดมากกว่าแต่มีขนาดเล็ก10piiจะละเอียดน้อยกว่ามีขนาดใหญ่มาก

6.จงอธิบายหลักการเมื่อ Bitmap รูปภาพเกิดการขยายทำไมภาพจึงแตกออกเป็น Pixel

Bitmap ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolutionความละเอียดของภาพต่างกันไป หากทำการขยายภาพ Bitmap จะมีลักษณะเป็นตารางเล็กๆแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน
เนื่องจาก Bitmap มีค่า Pixel จำนวนคงที่จึงทำให้มีข้อจำกัดการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลด Pixelจากที่มีอยู่เดิม เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้าเพิ่มค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นตามภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม

Pixel

กราฟิกที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ Pixelหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของรูปภาพเป็นจุดเล็กๆ ที่มองไม่เห็นที่รวมกันทำให้เกิดภาพขึ้น ภาพหนึ่งจะประกอบด้วย Pixel หรือจุดมากมาย ซึ่งแต่ละภาพที่สร้างขึ้นจะมีความหนาแน่นของจุดหนือ Pixel ความหนาแน่นของจุดนี้เป็นตัวบอกถึงความละเอียดของภาพ โดยมีหน่วยเป็น ppi (Pixel Per Inch) คือ จำนวนจุดต่อนิ้ว Pixelมีความสำคัญต่อการสร้างภาพของคอมพิวเตอร์มาก

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์

Week 1
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์
1. อาชีพ :Application Programmer

2. หน้าที่ :พัฒนา  Application ให้ใช้ได้กับ iphone,ipad,Samsung Galaxy

3. ความต้องการ :ใช้งาน  Macได้ ,ใช้ XCodeได้ดี,รู้ภาษา Objective-C,ความรู้เรื่อง  Application,SQLite

4. ความเชี่ยวชาญและโปรแกรม : XCode,Mac,SQLite  

5. อัตราเงินเดือน :  25,000-35,000 บาท

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชา Computer Graphic

1.Graphic Design
ออกแบบ Design สิ่งต่างๆที่เกียว  Graphic
คุณสมบัติสามารถ ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic
เงินเดื่อน 20,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่ Graphic Design

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ออกแบบ ตกแต่ง อัพเดทข้อมูล Website

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,กราฟฟิค ดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2-3 ปี ขึ้นไป
มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Flash,VB
มีความตั้งใจในการทำงาน , ชอบการทำงานเป็นทีม
เงินเดื่อน 20,000-25,000 บาท
3.Graphic Fashion Wear Designer
งานดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า/ช่างเย็บ ปัก/ช่างแพทเทิร์น
ดีไซน์เนอร์สามารถออกแบบได้ดีและ
คุณสมบัติ

  ชาย / หญิง
 มีประสบการณ์ในผู้วาดภาพประกอบ และ Photoshop
  อายุ 35 ปี

 เงินเดือน 30,000 บาท4.Graphic Designer
ออแบบสิ่งต่างๆเช่นออบแบบภายใน,เสื่อผ้า
คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ,Auto_CAD,3 D max
เงินเดือน 20,000-35,00 บาท

5.Web Graphic

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustrator,EditPlus หรื่อ โปรแกรมที่เกียวข้อง
15,000-30,000

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

week6

ตอบคำถาม

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวระบบ บริษัทได้พูดถึงบริการของบริษัทในเรื่องใด

         การใช้งาน cams enterprise erp เทคโนโลยี สามาที่จะมีหลายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระบบมีการพัฒนามาตลอดมีการเรียนรู้และพัฒนามีการนำเข้าและส่งออกของข้อมูลจัดการเอกสารที่มีความซ้ำซ้อนในหลายๆข้อมูลที่ทำให้ error
ซึ่งเป็นปัญหา came enterprise จะช่วยในการแชร์ข้อมูลเป็น web base 100%จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเป็น จัดการ user ระบบจะจัดการคู้มือนำเข้าข้อมูลอัพเดทตลอดเวลาเป็นระบบที่สร้างช่องทางในการแชร์ข้อมูลการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ came enterprise เป็นระบบที่รักษาความปลอดภัยสูงขึ้น

งาน Week4

1. Dave Ranter มองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ปัญหาสำคัญสองประการ คือปัญหาอะไรบ้าง
สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้,การจัดสรรค์ทรัพยากรคนทรัพยากรการผลิต


2. ฝ่ายผลิตมีปัญหากับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรบ้าง และมองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ไขได้อย่างไร
ผลิตอะไรถ้าไม่มีการวางแผนจะทำให้ไม่สามารถกะเกณฑ์จำนวนการผลิตได้ทันการที่มีระบบ MUP ll สามารถที่จะวางแผนขั้นตอนการผลิตเอาไว้ก่อนสั่งผลิดจรึง

3. Dave Ranter เสนอว่าควรมีการใช้ฐานข้อมูลทุกหน่วยงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาใด และก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
การที่มีข้อมูลจำนวนมากในแต่ละแผนกทำให้เกิดการสับสนเวลานำข้อมูลมาใช้เพราะข้อมูลมีความแตกต่างกันไปซึ่งทำไห้ข้อมูลไม่เหนือนกัน

4. Dave Ranter ตั้งความหวังว่า MRP II จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานเดิม อย่างไรบ้าง
ทำให้เกิดการที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับตำเหน่งหน้าที่ขององค์กรทั่วไปทำให้
ทุกคนเดินทางเป็นอันเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ

5. Dave Ranter พูดถึงปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ MRP II มาใช้ ปัจจัยที่ว่าคืออะไรและมีความสำคัญต่อระบบอย่างไร
งานที่มีคุณภาพสงเสริมการทำงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวจะส่งผลให้ระบบสามารถทำงานต่อ
กระบวนการได้ดีไท่มีข้อบกพร้องอะไร

6. การทำงานในปัจจุบันของบริษัท ทางด้านข้อมูลมีปัญหาอะไรบ้าง และปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอะไร
ในปัจจุบันแต่ละแผนกมีพื้นที่มีการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นคือการคำนวนทางด้านตัวเลขที่ผิดคลาดเครื่อนผิดขบวนการ


7. Dave Ranter คาดการณ์ ถึงผลกระทบของพนักงานต่อการนำระบบมาใช้อย่างไร
จะต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากใช้ระบบ MRP ll ให้ชำนานใช้อย่างถูกวิธี


8. เมื่อถูกถามว่าระบบ MRP II จะเข้ามาก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรและกระจายหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือไม่ Dave Ranter กล่าวว่า

  “ระบบ MRP II จะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเรา มันขึ้นอยู่กับการจัดการระบบของพนักงาน และการตัดสินใจ เมื่อพวกเขาได้สารสนเทศที่ดีขึ้นจากระบบ”
  ท่านเห็นด้วยกับ Dave ในเรื่องนี้หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วยการที่ได้ระบบการได้มาก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเปลียนแปลงขึ้นการทำงานก็ต้องการวางแผนการวางแผนที่ดีจะทำให้งานสำเร็จไม่สำเร็จ

งานที่4 Management Information Sytem

ทดลองเล่มเกมส์ที่ชื่อ Capitalism 2 จากนั้นตอบคำถามเหล่านี้ลงในบล็อค 
1. จากปุ่มสร้างนี้ มีอะไรบ้างที่เป็น Upstream Management และ มีอะไรบ้างที่เป็น Downstream Management
building type บริหารงานประเภทต้นทาง
retail store บริหารงานประเภทปลายทาง
factory  บริหารงานประเภทต้นทาง
R&D Center บริหารงานประเภทต้นทาง
farm บริหารงานประเภทต้นทาง
logging camp บริหารงานประเภทปลายทาง
mine บริหารงานประเภทปลายทาง
headquarters บริหารงานประเภทต้นทาง
mansion เป็นการบริหารงานประเภทปลายทาง
apartment บริหารงานประเภทปลายทาง
commercial building การบริหารงานประเภทปลายทาง


2. จากเกมส์ ถ้าท่านจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลนั้นมาจากแหล่งไหนบ้าง


 เกมส์แนววางแผนทางด้านการลงทุนการทำธุรกิจการที่จะตัดสินใจลงทุน
สร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นต้องดูที่ต้นทุนหรือเงินที่มีอยู่และต้องดูที่ทรัพย์ยากรว่าสามารถที่จะผลิตอะไร
ได้บ่างจะได้ไม่ต้องลงทุนแล้วผลิตของไม่ได้ผึกทักษะการบริหารบิษัทการลงทุ่นและขยายกิจจะการออกไปอีก


3. จากเกมส์ ท่านคิดว่าข้อมูลไหนบ้างที่ระบบ MIS, DSS ในความเป็นจริง ไม่สามารถประมวลออกมาได้


 ระบบทางด้านการตัดสินใจหรือการมองการตัดสินใจจากการมองคร่าวๆจากเกมส์เกมง่ายกว่าความเป็นจริงเพราะในเกมส์ถ้าตัดสินใจผิดก็เริ่มใหม่ได้แต่ความเป็นจริงการตัดสินใจจะต้องดูที่หลายๆปัจจัยจากเกมจะไม่มีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนแต่ความเป็นจริง
จะต้องมีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนถ้าตัดสินใจผิดถึงขั้นกิจพังทะลายและกิจจะการล้มเลวได้


4. จากเกมส์ ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อยอดขายสินค้า


 ร้านค้านั้นอยู่ในที่ที่สามารถที่จะขายของได้หรือเปล่าการผลิตสินค้าที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าและต้ามความนิยมของสินค้านั้นๆ
ความต้องการของตลาด
5. ข้อมูลอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าผู้บริหารควรทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งในเกมไม่ได้ทำไว้ แต่ในการทำงานจริงควรจะมี

คู่แข่งข้อมูลทางด้านต้นทุนแรงงานทางด้านการผลิตจำนวนความต้องการของสินค้าและข้อมูลทางด้านวัตถุดิบ

กฎหมาย SOPA และ PIPA การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง

Week 4
ศึกษาข้อกฎหมาย SOPA และ PIPA แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. SOPA และ PIPA คืออะไร ต่างกันอย่างไร

SOPA สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในขั้นตอนการผ่านร่างกฎหมายสำคัญสองฉบับคือ กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซป้า (Stop online piracy Act หรือ SOPA) และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ปีป้
PIPA ที่เสนอเข้าวุฒิสภาของสหรัฐ ทางผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาคือ วุฒิสมาชิก Harry Reid 
การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้แท้จริง ที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจเป็นช่องทางให้รัฐบาลกลางใช้เป็นเครื่องมือในการเซนเซอร์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

2. ทั้งสองฉบับมีผลต่อเว็บไซต์ประเภทไหน อย่างไร 

กฎหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และกฎหมายป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา โดยกฎหมายเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำการปราบปรามการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับคดีของสหรัฐอเมริกา พูดง่ายๆ คือหากเว็บไซต์ต่างประเทศนำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐมาเผยแพร่จะถูกสั่งบล็อก และเซ็นเซอร์ (Censor) เว็บไซต์ห้ามให้เผยแพร่บนโลกออนไลน์

3. ท่านคิดว่า ทั้งสองฉบับมีผลต่อเว็บไซต์ที่อยู่ในเซอร์เวอร์ของไทย หรือไม่ อย่างไร 


ไม่ผลต่อเว็บที่อยู่ในประไทยเพราะว่ากฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่ได้เป็นกฎหมายสากลและยังไม่บังคับใช้ในประเทศไทย 


4. โปรดแสดงความคิดเห็น กับกรณีที่โปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์ออกมาต่อต้านกฎหมาย


โปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์ทำการต่อต้านเพราะว่าทำให้โปรแกรมเมอร์และผู้เขียนเว็บมาสเตอร์
หมดกำลังใจและหมดรายได้