วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

week6

ตอบคำถาม

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวระบบ บริษัทได้พูดถึงบริการของบริษัทในเรื่องใด

         การใช้งาน cams enterprise erp เทคโนโลยี สามาที่จะมีหลายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระบบมีการพัฒนามาตลอดมีการเรียนรู้และพัฒนามีการนำเข้าและส่งออกของข้อมูลจัดการเอกสารที่มีความซ้ำซ้อนในหลายๆข้อมูลที่ทำให้ error
ซึ่งเป็นปัญหา came enterprise จะช่วยในการแชร์ข้อมูลเป็น web base 100%จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเป็น จัดการ user ระบบจะจัดการคู้มือนำเข้าข้อมูลอัพเดทตลอดเวลาเป็นระบบที่สร้างช่องทางในการแชร์ข้อมูลการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ came enterprise เป็นระบบที่รักษาความปลอดภัยสูงขึ้น

งาน Week4

1. Dave Ranter มองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ปัญหาสำคัญสองประการ คือปัญหาอะไรบ้าง
สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้,การจัดสรรค์ทรัพยากรคนทรัพยากรการผลิต


2. ฝ่ายผลิตมีปัญหากับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรบ้าง และมองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ไขได้อย่างไร
ผลิตอะไรถ้าไม่มีการวางแผนจะทำให้ไม่สามารถกะเกณฑ์จำนวนการผลิตได้ทันการที่มีระบบ MUP ll สามารถที่จะวางแผนขั้นตอนการผลิตเอาไว้ก่อนสั่งผลิดจรึง

3. Dave Ranter เสนอว่าควรมีการใช้ฐานข้อมูลทุกหน่วยงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาใด และก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
การที่มีข้อมูลจำนวนมากในแต่ละแผนกทำให้เกิดการสับสนเวลานำข้อมูลมาใช้เพราะข้อมูลมีความแตกต่างกันไปซึ่งทำไห้ข้อมูลไม่เหนือนกัน

4. Dave Ranter ตั้งความหวังว่า MRP II จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานเดิม อย่างไรบ้าง
ทำให้เกิดการที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับตำเหน่งหน้าที่ขององค์กรทั่วไปทำให้
ทุกคนเดินทางเป็นอันเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ

5. Dave Ranter พูดถึงปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ MRP II มาใช้ ปัจจัยที่ว่าคืออะไรและมีความสำคัญต่อระบบอย่างไร
งานที่มีคุณภาพสงเสริมการทำงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวจะส่งผลให้ระบบสามารถทำงานต่อ
กระบวนการได้ดีไท่มีข้อบกพร้องอะไร

6. การทำงานในปัจจุบันของบริษัท ทางด้านข้อมูลมีปัญหาอะไรบ้าง และปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอะไร
ในปัจจุบันแต่ละแผนกมีพื้นที่มีการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นคือการคำนวนทางด้านตัวเลขที่ผิดคลาดเครื่อนผิดขบวนการ


7. Dave Ranter คาดการณ์ ถึงผลกระทบของพนักงานต่อการนำระบบมาใช้อย่างไร
จะต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากใช้ระบบ MRP ll ให้ชำนานใช้อย่างถูกวิธี


8. เมื่อถูกถามว่าระบบ MRP II จะเข้ามาก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรและกระจายหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือไม่ Dave Ranter กล่าวว่า

  “ระบบ MRP II จะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเรา มันขึ้นอยู่กับการจัดการระบบของพนักงาน และการตัดสินใจ เมื่อพวกเขาได้สารสนเทศที่ดีขึ้นจากระบบ”
  ท่านเห็นด้วยกับ Dave ในเรื่องนี้หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วยการที่ได้ระบบการได้มาก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเปลียนแปลงขึ้นการทำงานก็ต้องการวางแผนการวางแผนที่ดีจะทำให้งานสำเร็จไม่สำเร็จ

งานที่4 Management Information Sytem

ทดลองเล่มเกมส์ที่ชื่อ Capitalism 2 จากนั้นตอบคำถามเหล่านี้ลงในบล็อค 
1. จากปุ่มสร้างนี้ มีอะไรบ้างที่เป็น Upstream Management และ มีอะไรบ้างที่เป็น Downstream Management
building type บริหารงานประเภทต้นทาง
retail store บริหารงานประเภทปลายทาง
factory  บริหารงานประเภทต้นทาง
R&D Center บริหารงานประเภทต้นทาง
farm บริหารงานประเภทต้นทาง
logging camp บริหารงานประเภทปลายทาง
mine บริหารงานประเภทปลายทาง
headquarters บริหารงานประเภทต้นทาง
mansion เป็นการบริหารงานประเภทปลายทาง
apartment บริหารงานประเภทปลายทาง
commercial building การบริหารงานประเภทปลายทาง


2. จากเกมส์ ถ้าท่านจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลนั้นมาจากแหล่งไหนบ้าง


 เกมส์แนววางแผนทางด้านการลงทุนการทำธุรกิจการที่จะตัดสินใจลงทุน
สร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นต้องดูที่ต้นทุนหรือเงินที่มีอยู่และต้องดูที่ทรัพย์ยากรว่าสามารถที่จะผลิตอะไร
ได้บ่างจะได้ไม่ต้องลงทุนแล้วผลิตของไม่ได้ผึกทักษะการบริหารบิษัทการลงทุ่นและขยายกิจจะการออกไปอีก


3. จากเกมส์ ท่านคิดว่าข้อมูลไหนบ้างที่ระบบ MIS, DSS ในความเป็นจริง ไม่สามารถประมวลออกมาได้


 ระบบทางด้านการตัดสินใจหรือการมองการตัดสินใจจากการมองคร่าวๆจากเกมส์เกมง่ายกว่าความเป็นจริงเพราะในเกมส์ถ้าตัดสินใจผิดก็เริ่มใหม่ได้แต่ความเป็นจริงการตัดสินใจจะต้องดูที่หลายๆปัจจัยจากเกมจะไม่มีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนแต่ความเป็นจริง
จะต้องมีการแสดงผลกำไรที่แน่นอนถ้าตัดสินใจผิดถึงขั้นกิจพังทะลายและกิจจะการล้มเลวได้


4. จากเกมส์ ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อยอดขายสินค้า


 ร้านค้านั้นอยู่ในที่ที่สามารถที่จะขายของได้หรือเปล่าการผลิตสินค้าที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าและต้ามความนิยมของสินค้านั้นๆ
ความต้องการของตลาด
5. ข้อมูลอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าผู้บริหารควรทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งในเกมไม่ได้ทำไว้ แต่ในการทำงานจริงควรจะมี

คู่แข่งข้อมูลทางด้านต้นทุนแรงงานทางด้านการผลิตจำนวนความต้องการของสินค้าและข้อมูลทางด้านวัตถุดิบ

กฎหมาย SOPA และ PIPA การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง

Week 4
ศึกษาข้อกฎหมาย SOPA และ PIPA แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. SOPA และ PIPA คืออะไร ต่างกันอย่างไร

SOPA สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในขั้นตอนการผ่านร่างกฎหมายสำคัญสองฉบับคือ กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซป้า (Stop online piracy Act หรือ SOPA) และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ปีป้
PIPA ที่เสนอเข้าวุฒิสภาของสหรัฐ ทางผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาคือ วุฒิสมาชิก Harry Reid 
การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้แท้จริง ที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจเป็นช่องทางให้รัฐบาลกลางใช้เป็นเครื่องมือในการเซนเซอร์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

2. ทั้งสองฉบับมีผลต่อเว็บไซต์ประเภทไหน อย่างไร 

กฎหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และกฎหมายป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา โดยกฎหมายเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำการปราบปรามการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับคดีของสหรัฐอเมริกา พูดง่ายๆ คือหากเว็บไซต์ต่างประเทศนำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐมาเผยแพร่จะถูกสั่งบล็อก และเซ็นเซอร์ (Censor) เว็บไซต์ห้ามให้เผยแพร่บนโลกออนไลน์

3. ท่านคิดว่า ทั้งสองฉบับมีผลต่อเว็บไซต์ที่อยู่ในเซอร์เวอร์ของไทย หรือไม่ อย่างไร 


ไม่ผลต่อเว็บที่อยู่ในประไทยเพราะว่ากฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่ได้เป็นกฎหมายสากลและยังไม่บังคับใช้ในประเทศไทย 


4. โปรดแสดงความคิดเห็น กับกรณีที่โปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์ออกมาต่อต้านกฎหมาย


โปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์ทำการต่อต้านเพราะว่าทำให้โปรแกรมเมอร์และผู้เขียนเว็บมาสเตอร์
หมดกำลังใจและหมดรายได้