วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งาน Week4

1. Dave Ranter มองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ปัญหาสำคัญสองประการ คือปัญหาอะไรบ้าง
สามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้,การจัดสรรค์ทรัพยากรคนทรัพยากรการผลิต


2. ฝ่ายผลิตมีปัญหากับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรบ้าง และมองว่าระบบ MRP II สามารถแก้ไขได้อย่างไร
ผลิตอะไรถ้าไม่มีการวางแผนจะทำให้ไม่สามารถกะเกณฑ์จำนวนการผลิตได้ทันการที่มีระบบ MUP ll สามารถที่จะวางแผนขั้นตอนการผลิตเอาไว้ก่อนสั่งผลิดจรึง

3. Dave Ranter เสนอว่าควรมีการใช้ฐานข้อมูลทุกหน่วยงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาใด และก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
การที่มีข้อมูลจำนวนมากในแต่ละแผนกทำให้เกิดการสับสนเวลานำข้อมูลมาใช้เพราะข้อมูลมีความแตกต่างกันไปซึ่งทำไห้ข้อมูลไม่เหนือนกัน

4. Dave Ranter ตั้งความหวังว่า MRP II จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานเดิม อย่างไรบ้าง
ทำให้เกิดการที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับตำเหน่งหน้าที่ขององค์กรทั่วไปทำให้
ทุกคนเดินทางเป็นอันเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ

5. Dave Ranter พูดถึงปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ MRP II มาใช้ ปัจจัยที่ว่าคืออะไรและมีความสำคัญต่อระบบอย่างไร
งานที่มีคุณภาพสงเสริมการทำงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวจะส่งผลให้ระบบสามารถทำงานต่อ
กระบวนการได้ดีไท่มีข้อบกพร้องอะไร

6. การทำงานในปัจจุบันของบริษัท ทางด้านข้อมูลมีปัญหาอะไรบ้าง และปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอะไร
ในปัจจุบันแต่ละแผนกมีพื้นที่มีการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นคือการคำนวนทางด้านตัวเลขที่ผิดคลาดเครื่อนผิดขบวนการ


7. Dave Ranter คาดการณ์ ถึงผลกระทบของพนักงานต่อการนำระบบมาใช้อย่างไร
จะต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากใช้ระบบ MRP ll ให้ชำนานใช้อย่างถูกวิธี


8. เมื่อถูกถามว่าระบบ MRP II จะเข้ามาก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรและกระจายหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือไม่ Dave Ranter กล่าวว่า

  “ระบบ MRP II จะไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเรา มันขึ้นอยู่กับการจัดการระบบของพนักงาน และการตัดสินใจ เมื่อพวกเขาได้สารสนเทศที่ดีขึ้นจากระบบ”
  ท่านเห็นด้วยกับ Dave ในเรื่องนี้หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วยการที่ได้ระบบการได้มาก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเปลียนแปลงขึ้นการทำงานก็ต้องการวางแผนการวางแผนที่ดีจะทำให้งานสำเร็จไม่สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น