วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Computer Graphic Chap

ตอบคำถาม Computer Graphic Chap
1.ความแตกต่างของ Vector Graphicและ Bitmap


 Vector Graphic เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งภาพหรือใช้โปรแกรมเขียนภาพพขึ้นมาโดยเป็นเส้น
การภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรม Flash,Illustrator
InDesign,photoshopหรือโปรแกรมอื่นๆ


Bitmap เป็นภาพ raster ภาพที่เกิดจากจุดสีหมายถึงภาพที่เกิดความละเอียด(Pixel)ที่ใชเส้นกริดจุดกำหนดทำให้ชิ้นงานตรงตำแหน่งที่เราต้องการ


2.โปรแกรม Illustrator ใช้ Graphic ประเภทใด?
กราฟิกแบบ Vector เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout และลวดลายและดส้นเหมาะสำหรับออกDesign

3.โปรแกรม Photoshop ใช้ Graphic ประเภทใด

ภาพแบบ Bitmap เป็นการเพิ่มหรือลด Pixelเหมาะสำหรับงานกราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงากับชิ้นงานเหมาะสำหรับตกแต่งภาพไม่เหมาะการออกแบบ Design4.คำศัพท์ DPI และ PPI ในเชิงกราฟฟิกส์ ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร
DPI ย่อมาจาก dot per inch จำนวน Pixelแนวตั้งและแนวนอน
PPI ย่อมาจาก pixels per inch คือตัวกำหนดค่าความละเอียดหน้าจอ

5.ระหว่าง 300ppi กับ 10ppi ภาพแบบใดมีความคมชัดกว่ากัน และภาพแบบใดมีขนาดเล็กกว่ากัน

300ppiละเอียดมากกว่าแต่มีขนาดเล็ก10piiจะละเอียดน้อยกว่ามีขนาดใหญ่มาก

6.จงอธิบายหลักการเมื่อ Bitmap รูปภาพเกิดการขยายทำไมภาพจึงแตกออกเป็น Pixel

Bitmap ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolutionความละเอียดของภาพต่างกันไป หากทำการขยายภาพ Bitmap จะมีลักษณะเป็นตารางเล็กๆแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน
เนื่องจาก Bitmap มีค่า Pixel จำนวนคงที่จึงทำให้มีข้อจำกัดการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลด Pixelจากที่มีอยู่เดิม เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้าเพิ่มค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นตามภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม

Pixel

กราฟิกที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ Pixelหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของรูปภาพเป็นจุดเล็กๆ ที่มองไม่เห็นที่รวมกันทำให้เกิดภาพขึ้น ภาพหนึ่งจะประกอบด้วย Pixel หรือจุดมากมาย ซึ่งแต่ละภาพที่สร้างขึ้นจะมีความหนาแน่นของจุดหนือ Pixel ความหนาแน่นของจุดนี้เป็นตัวบอกถึงความละเอียดของภาพ โดยมีหน่วยเป็น ppi (Pixel Per Inch) คือ จำนวนจุดต่อนิ้ว Pixelมีความสำคัญต่อการสร้างภาพของคอมพิวเตอร์มาก

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์

Week 1
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักโปรแกรมเมอร์บนอุปกรณ์
1. อาชีพ :Application Programmer

2. หน้าที่ :พัฒนา  Application ให้ใช้ได้กับ iphone,ipad,Samsung Galaxy

3. ความต้องการ :ใช้งาน  Macได้ ,ใช้ XCodeได้ดี,รู้ภาษา Objective-C,ความรู้เรื่อง  Application,SQLite

4. ความเชี่ยวชาญและโปรแกรม : XCode,Mac,SQLite  

5. อัตราเงินเดือน :  25,000-35,000 บาท

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชา Computer Graphic

1.Graphic Design
ออกแบบ Design สิ่งต่างๆที่เกียว  Graphic
คุณสมบัติสามารถ ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic
เงินเดื่อน 20,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่ Graphic Design

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ออกแบบ ตกแต่ง อัพเดทข้อมูล Website

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,กราฟฟิค ดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2-3 ปี ขึ้นไป
มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Flash,VB
มีความตั้งใจในการทำงาน , ชอบการทำงานเป็นทีม
เงินเดื่อน 20,000-25,000 บาท
3.Graphic Fashion Wear Designer
งานดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า/ช่างเย็บ ปัก/ช่างแพทเทิร์น
ดีไซน์เนอร์สามารถออกแบบได้ดีและ
คุณสมบัติ

  ชาย / หญิง
 มีประสบการณ์ในผู้วาดภาพประกอบ และ Photoshop
  อายุ 35 ปี

 เงินเดือน 30,000 บาท4.Graphic Designer
ออแบบสิ่งต่างๆเช่นออบแบบภายใน,เสื่อผ้า
คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ,Auto_CAD,3 D max
เงินเดือน 20,000-35,00 บาท

5.Web Graphic

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ

ออกแบบ Designer web พัฒนาปรับปรุงแก้ไข web
 คุณสมบัติ
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustrator,EditPlus หรื่อ โปรแกรมที่เกียวข้อง
15,000-30,000