วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Computer Graphic Chap

ตอบคำถาม Computer Graphic Chap
1.ความแตกต่างของ Vector Graphicและ Bitmap


 Vector Graphic เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งภาพหรือใช้โปรแกรมเขียนภาพพขึ้นมาโดยเป็นเส้น
การภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรม Flash,Illustrator
InDesign,photoshopหรือโปรแกรมอื่นๆ


Bitmap เป็นภาพ raster ภาพที่เกิดจากจุดสีหมายถึงภาพที่เกิดความละเอียด(Pixel)ที่ใชเส้นกริดจุดกำหนดทำให้ชิ้นงานตรงตำแหน่งที่เราต้องการ


2.โปรแกรม Illustrator ใช้ Graphic ประเภทใด?
กราฟิกแบบ Vector เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout และลวดลายและดส้นเหมาะสำหรับออกDesign

3.โปรแกรม Photoshop ใช้ Graphic ประเภทใด

ภาพแบบ Bitmap เป็นการเพิ่มหรือลด Pixelเหมาะสำหรับงานกราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงากับชิ้นงานเหมาะสำหรับตกแต่งภาพไม่เหมาะการออกแบบ Design4.คำศัพท์ DPI และ PPI ในเชิงกราฟฟิกส์ ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร
DPI ย่อมาจาก dot per inch จำนวน Pixelแนวตั้งและแนวนอน
PPI ย่อมาจาก pixels per inch คือตัวกำหนดค่าความละเอียดหน้าจอ

5.ระหว่าง 300ppi กับ 10ppi ภาพแบบใดมีความคมชัดกว่ากัน และภาพแบบใดมีขนาดเล็กกว่ากัน

300ppiละเอียดมากกว่าแต่มีขนาดเล็ก10piiจะละเอียดน้อยกว่ามีขนาดใหญ่มาก

6.จงอธิบายหลักการเมื่อ Bitmap รูปภาพเกิดการขยายทำไมภาพจึงแตกออกเป็น Pixel

Bitmap ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolutionความละเอียดของภาพต่างกันไป หากทำการขยายภาพ Bitmap จะมีลักษณะเป็นตารางเล็กๆแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งาน
เนื่องจาก Bitmap มีค่า Pixel จำนวนคงที่จึงทำให้มีข้อจำกัดการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลด Pixelจากที่มีอยู่เดิม เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้าเพิ่มค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นตามภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม

Pixel

กราฟิกที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ Pixelหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของรูปภาพเป็นจุดเล็กๆ ที่มองไม่เห็นที่รวมกันทำให้เกิดภาพขึ้น ภาพหนึ่งจะประกอบด้วย Pixel หรือจุดมากมาย ซึ่งแต่ละภาพที่สร้างขึ้นจะมีความหนาแน่นของจุดหนือ Pixel ความหนาแน่นของจุดนี้เป็นตัวบอกถึงความละเอียดของภาพ โดยมีหน่วยเป็น ppi (Pixel Per Inch) คือ จำนวนจุดต่อนิ้ว Pixelมีความสำคัญต่อการสร้างภาพของคอมพิวเตอร์มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น